FAQ

7 frågor och svar om Kronhuset Kreativ Arena

Kronhuset Kreativ Arena är öppen för allmänheten i anslutning till de evenemang som äger rum. Entréavgift kan variera från event till event beroende på vilken aktör som arrangerar arrangemang. Emellanåt kommer det att vara gratis. En digital plattform för Kronhuset Kreativ Arena kommer att lanseras inom kort. Där kommer man som besökare kunna följa programutbud och vad som händer framöver.

Genom att ta tillvarata platsens kulturhistoriska arv ska Kronhuset Kreativ Arena undersöka hur vi som medborgare tillsammans kan blicka framåt genom att återvända till historien. Att levandegöra plasten tillsammans med aktörer inom olika branscher är ett sätt föra vidare kulturarvet in i framtiden.

Kronhuset Kreativ Arena är en testarena för samverkan och innovation, för aktörer inom kultur, design, arkitektur och samhällsutveckling. I det historiska huset finns både plats för delade studio- och arbetsytor, samt publikt programutbud inom scenkonst, konst, design, dans, litteratur mm.

Higab som fastighetsägare avser att skapa en ny driftsform med målsättningen att aktörer inom olika kreativa branscher tillsammans ska dela på ansvaret att långsiktigt förvalta, tillgängliggöra och utveckla kronhuskvarteret på nya innovativa sätt, med respekt för platsens unika kulturhistoriska värde. Rent konkret är Kronhuset Kreativ Arena en del av ett större utvecklingsarbete som handlar om att utveckla nya medlemsbaserade modeller där små till stora aktörer inom kulturella och kreativa näringar ska ha möjlighet till att dela dynamiska studio- och arbetslösningar. Denna intention kommer av att Higab fått i uppdrag av kommunfullmäktige genom BRG att ta fram en modell som kompletterar den traditionella hyresmodellen.

Hållbar utveckling tar tid. Den nya drift- och organisationsmodellen för Kronhuset Kreativ Arena har precis nyligen påbörjats och efter tre år kommer den ha en annan form och möjligtvis rentav ett annat namn. Det betyder i sak inte att verksamheten är färdig, utan den ska fortsätta sin utveckling om än i en annan format.

Kronhuset Kreativ Arena ska vara en plats för alla människor. Som verksamhet hyser vi stor omsorg om att vara en trygg och säker plats för alla medborgare i staden oavsett etnicitet, kön, läggning, funktionsvariation eller sexualitet.

Att bli medlem och kunna arbeta i Kronhuset är en process som går via besök på plats, skriva en ansökan och eventuellt bli kallad till intervju. De aktörer som eftersöks är de som förstår betydelsen av samverkan, nyfikenhet och kreativitet. På den digital plattformen som kommer inom kort finns det utförlig information om hur man går tillväga och vad som efterfrågas.